ട്രയാംഗിള്‍ ബാംബൂ ചെയര്‍ നിര്‍മ്മാണരീതി

Description

 

ട്രയാംഗിള്‍ ബാംബൂ ചെയര്‍ നിര്‍മ്മാണരീതി

chair 001 (17)

CHAIR (1) CHAIR (2)_1 CHAIR (3)_1 CHAIR (4)
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍
1. 3-4 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള കട്ടിയുള്ള മുള
2. മുള പാളികള്‍
3. കെട്ടുന്നതിനായുള്ള ചൂരല്‍ വള്ളികള്‍ / കോട്ടണ്‍ റോപ്പ്
4. കോട്ടണ്‍ തുണി, കുഷ്യന്‍ & സീറ്റിനുള്ള പ്ലൈവുഡ്
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
സാധാരണ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഉപകരണങ്ങള്‍
നിര്‍മ്മാണരീതി
1. ചിത്രം 2 ലും 3 ലും കാണിച്ചിട്ടുള്ള അളവില്‍ കസേരയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക
2. ചിത്രം 4 ലും 5 ലും കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിധം ത്യകോണ മുള കസേരയുടെ ചട്ടം നിര്‍മ്മിക്കുക
3. മെലാമൈന്‍ പുരട്ടി മിനുസപ്പെടുത്തുക
4. ചിത്രം 5 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളവിധം എല്ലാ വശങ്ങളും നന്നായി കെട്ടി മുറുക്കുക