പെന്‍ സ്റ്റാന്‍റ് നിര്‍മ്മാണരീതി

Process

Description

പെന്‍ സ്റ്റാന്‍റ്  നിര്‍മ്മാണരീതി

triangle pen holderpen holder 1 pen holder 2 pen holder 3
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍
1. 3-4 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള മുള
2. കനം കുറഞ്ഞ മുള കമ്പ്
3. തടി കഷണം
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
സാധാരണ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഉപകരണങ്ങള്‍
നിര്‍മ്മാണരീതി
1. ചിത്രം 2 ലും 3 ലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പെന്‍ സ്റ്റാന്‍റിന്‍റെ ഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക
2. ചിത്രം 4 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും യോജിപ്പിക്കുക
3. പെന്‍ സ്റ്റാന്‍റിന്‍റെ പുറം വശങ്ങളില്‍ ചിത്രപണികള്‍ ചെയ്യുക
4. മെലാമൈന്‍ പുരട്ടി മിനുസപ്പെടുത്തുക