ഫ്ളവര്‍ വെയ്സ് നിര്‍മ്മാണരീതി

Description

ഫ്ളവര്‍ വെയ്സ് നിര്‍മ്മാണരീതി

scale flower vase (2)FLOWER VASE (1)_1 FLOWER VASE (2)_1 FLOWER VASE (3)_1 FLOWER VASE (4) FLOWER VASE (5) FLOWER VASE (6)

ഫ്ളവര്‍ വെയ്സ്
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍
1. 25 എംഎം വീതിയും 5 എംഎം കട്ടിയുമുള്ള മുളപാളികള്‍
2. 15 എംഎം മുതല്‍ 25 എംഎം വ്യാസമുള്ള കനം കുറഞ്ഞ മുള
3. ചിത്രം 6 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെയുള്ള തടി കഷണം
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
സാധാരണ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഉപകരണങ്ങള്‍
നിര്‍മ്മാണരീതി
1. ചിത്രം 5 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മുളപാളികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മേല്‍ഭാഗം നിര്‍മ്മിക്കുക
2. ചിത്രം 6 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക
3. ചിത്രം 7 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും യോജിപ്പിക്കുക
4. മെലാമൈന്‍ പുരട്ടി മിനുസപ്പെടുത്തുക