ഡൈനിംഗ് ടേബിള്‍ നിര്‍മ്മാണരീതി – 2

Description

ഡൈനിംഗ് ടേബിള്‍ നിര്‍മ്മാണരീതി – 2

3 dining table (1) dining table (2) dining table (3) dining tablekbc
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍
1. 3-4 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള കട്ടിയുള്ള മുള
2. മുള പാളികള്‍
3. കെട്ടുന്നതിനായുള്ള ചൂരല്‍ വള്ളികള്‍ / കോട്ടണ്‍ റോപ്പ്
4. മേശയുടെ മുകള്‍ ഭാഗത്തിനായുള്ള ഗ്ലാസ്
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
സാധാരണ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഉപകരണങ്ങള്‍
നിര്‍മ്മാണരീതി
1. ചിത്രം 3 ലും 4 ലും കാണിച്ചിട്ടുള്ള അളവില്‍ ഡൈനിംഗ് ടേബിളിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക
2. ചിത്രം 5 പ്രകാരം ഡൈനിംഗ് ടേബിളിന്‍റെ ചട്ടം നിര്‍മ്മിക്കുക
3. മെലാമൈന്‍ പുരട്ടി മിനുസപ്പെടുത്തുക
4. ചിത്രം 4 ലും 5 ലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളവിധം മുള ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വശങ്ങളും നന്നായി കെട്ടി മുറുക്കുക
5. ഭാഗങ്ങള്‍ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് മെലാമൈന്‍ പുരട്ടുക