കോട്ട് ഹാംഗര്‍ നിര്‍മ്മാണരീതി – 2

Description

കോട്ട് ഹാംഗര്‍ നിര്‍മ്മാണരീതി – 2

h7 hanger1 u shape hanger (1) u shape hanger (3)
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍
1. പകുതി ഉണങ്ങിയ 8 – 10 സെ.മി വ്യാസമുള്ള കുഴല്‍ രൂപത്തിലുള്ള മുള

ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
1. സാധാരണ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഉപകരണങ്ങള്‍
നിര്‍മ്മാണരീതി
1. മുള 60 സെ.മി നീളത്തില്‍ മുറിക്കുക
2. അതിനെ 25 എം.എം വീതിയില്‍ പിളര്‍ക്കുക, അകം കഴുകി വ്യത്തിയാക്കുക
3. അതിന്‍റെ കനം 6 – 7 മില്ലിമീറ്റര്‍ ആയി കുറയ്ക്കുക
4. ചിത്രം 3 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിധം അതിനെ വളച്ചെടുക്കുക
5. ചിത്രം 4 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിധം ഘടിപ്പിക്കുക.
6. ഒരു സാന്‍റ് പേപ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മിനുസപ്പെടുത്തുക
7. ബ്രഷ് /സ്പ്രെ ഉപയോഗിച്ച് മെലാമൈന്‍ ഹാംഗറില്‍ പുരട്ടുക