വള സ്റ്റാന്‍റ് നിര്‍മ്മാണരീതി

Description

വള സ്റ്റാന്‍റ്   നിര്‍മ്മാണരീതി

ornaments stand (1)bangle stand (1) bangle stand (2)

 
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍
1. 1-2 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള മുള കുഴല്‍
2. വളകള്‍ ഇടുന്നതിനായി മുള കമ്പുകള്‍
3. ചിരട്ട
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
സാധാരണ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഉപകരണങ്ങള്‍
നിര്‍മ്മാണരീതി
1.ചിത്രം 2 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇതിന്‍റെ ഭാഗങ്ങള്‍ അളന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക
2. ചിത്രം 2 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക
3. മെലാമൈന്‍ പുരട്ടി മിനുസപ്പെടുത്തുക