മുള കസേര നിര്‍മ്മാണരീതി

Description

മുള കസേര നിര്‍മ്മാണരീതി

12 chair (2) chair (3) chair

 
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍
1. 3-4 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള കട്ടിയുള്ള മുള കുഴല്‍
2. മുള പാളികള്‍
3. കെട്ടുന്നതിനായുള്ള ചൂരല്‍ വള്ളികള്‍ / കോട്ടണ്‍ റോപ്പ്
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
സാധാരണ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഉപകരണങ്ങള്‍
നിര്‍മ്മാണരീതി
1. ചിത്രം 2 ലും 3 ലും കാണിച്ചിട്ടുള്ള അളവില്‍ ഓരോ ഭാഗവും നിര്‍മ്മിക്കുക
2. കസേരയുടെ ആക്യതിയില്‍ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും യോജിപ്പിക്കുക
3. ഇതില്‍ മെലാമൈന്‍ പൂശുക
4. ചിത്രം 4 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തും, ചാരുന്ന ഭാഗത്തും മുള ചീളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുക
5. എല്ലാ വശങ്ങളും നന്നായി കെട്ടി മുറുക്കുക